Regulamin reklamacji

Regulamin reklamacji stanowi integralną część Všeobecných obchodních podmínek sprzedającego – spółki:


Alori Nano Distribution s.r.o.,IČ: 07396252, Z siedzibą: Zámečnická 2, Olomouc 779 00,
zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, dział C, wkładka 68326


i opisuje sposób składania roszczenia dotyczącego towarów zakupionych od Alori Nano Distribution s.r.o. (dalej jako „Alori” lub „Kupujący”). Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z procedurą reklamacyjną i Ogólnymi Warunkami Handlowymi (zwanymi dalej „OWU”) przed zamówieniem towaru. Jednocześnie Kupujący potwierdza, że jest zobowiązany do zapewnienia Alori współpracy niezbędnej do uregulowania roszczenia. Zawierając umowę zakupu i przyjmując towary od sprzedającego, kupujący zgadza się z niniejszą procedurą reklamacyjną.


1.Prawo kupującego do reklamacji wadliwego towaru

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wadę towaru rozpoznaną przy zawieraniu umowy lub sprawdzeniu przedmiotu przez eksperta, a nie przeciętnego klienta (§ 4 NOZ), lub jakąkolwiek inną wadę ukrytą. Kupujący ma prawo domagać się usunięcia takiej wady, niezwłocznie po jej znalezieniu (z należytą starannością) i:

a)jeżeli uczyni to w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania przedmiotu, możliwe będzie obalenie domniemania, że produkt był wadliwy w momencie odbioru (do sprzedawcy należy udowodnienie, że produkt nie miał takiej wady),

b)jeśli zrobi to później (= po sześciu miesiącach od otrzymania przedmiotu), ale w ciągu 24-miesięcznego okresu reklamacji od otrzymania przedmiotu (sekcja 2165 (1) NCC), musi udowodnić, że przedmiot był wadliwy już po otrzymaniu,

c)jeśli uczyni to po 24 miesiącach od otrzymania przedmiotu, wciąż ma prawo do reklamacji, ale sprzedawca może odmówić jej przyjęcia (ponieważ uległa ona przedawnieniu), a tym samym jest zwolniony z odpowiedzialność za wadliwe wykonanie umowy.

Jeśli przedmiot zakupu posiada wadę, o której kupujący wiedział już w momencie złożenia zamówienia, a mimo to zdecydował się na zakup, przyjmuje się, że towary i zatwierdzona wada oraz prawo do reklamacji tej wady nie należą mu się, tak jakby wadę spowodował sam kupujący. (§ 2170 NOZ).


2.Obowiązki sprzedającego

Sprzedawca oświadcza kupującomu, że towar jest wolny od wad. W szczególności oświadcza, że w dniu w którym konsument otrzymał towar,

a)produkt posiada cechy, które strony uzgodniły, a jeśli nie było żadnych uzgodnień, cechy, które sprzedawca opisał lub których oczekiwał nabywca w odniesieniu do charakteru towarów i na podstawie przeprowadzonej kampanii reklamowej,

b)produkt nadaje się do celu określonego przez sprzedającego lub do celu, do którego zwykle używany jest produkt tego typu,

c)produkt jest w odpowiedniej ilości i objętości lub

d)produkt spełnia wymogi prawne. (§ 2161 NOZ)


3.Termin składania reklamacji

Kupujący ma prawo do skorzystania z prawa do reklamacji wad, które wystąpiły w towarach konsumpcyjnych w ciągu 24 miesięcy od otrzymania

Nie dotyczy to towarów sprzedawanych po niższej cenie z powodu wady, dla których uzgodniono niższą cenę, oraz zużycia towarów spowodowanego jego normalnym użytkowaniem lub wynikającym z charakteru towarów. (§ 2165 NOZ)


4.Wady istotne i nieistotne

Jeśli wada jedynie nieznacznie narusza umowę, kupujący ma prawo żądać usunięcia wady, lub rozsądnego obniżenia ceny zakupu.

Dopóki kupujący nie skorzysta z prawa do obniżenia ceny zakupu lub nie odstąpi od umowy, sprzedawca może dostarczyć brakujące elementy lub usunąć wadę prawną. Inne wady mogą zostać usunięte przez Sprzedawcę według jego uznania poprzez naprawę przedmiotu lub dostarczenie nowego przedmiotu; wybór nie może powodować nieuzasadnionych kosztów kupującego.

Jeśli Sprzedawca nie usunie wady w ustalonym terminie lub odmówi usunięcia wady, Kupujący może zażądać obniżenia ceny zakupu lub może odstąpić od umowy. Kupujący nie może zmienić wybranego sposobu rozwiązania reklamacji bez zgody Sprzedającego.

Jeśli wada jest istotnym naruszeniem umowy, Kupujący ma prawo

a)żądać usunięcia wady, dostarczenia nowego towaru bez wad lub dostarczenia brakujących towarów,

b)do usunięcia wady poprzez naprawę przedmiotu,

c)do rozsądnej obnizki ceny zakupu, lub

d)odstąpienia od umowy.

Kupujący poinformuje Sprzedawcę o wyborze przysługującego mu prawa rozwiązania reklamacji wraz z powiadomieniem o wadzie, niezwłocznie po powiadomieniu o wadzie. Kupujący nie może zmienić dokonanego wyboru bez zgody Sprzedającego; zapis ten nie ma zastosowania w przypadku, jeśli kupujący zażądał naprawy wady, która okaże się nieodwracalna. Jeśli Sprzedawca nie usunie wady w rozsądnym terminie lub jeśli poinformuje Kupującego, że nie usunie wady, Kupujący może zażądać rozsądnego obniżenia ceny zakupu zamiast usunięcia wady, lub może odstąpić od umowy..

Jeśli przedmiot nie ma cech określonych w art. 2 procedury reklamacyjnej, kupujący może również zażądać dostarczenia nowego przedmiotu bez wad, chyba że jest to niewspółmierne do charakteru wady, ale jeśli wada dotyczy tylko części przedmiotu, konsument może zażądać jedynie wymiany części; jeśli nie jest to możliwe, może on odstąpić od umowy. Jeśli jednak jest to nieproporcjonalne ze względu na charakter wady, zwłaszcza jeśli wada może zostać usunięta bez zbędnej zwłoki, Kupujący ma prawo do nieodpłatnego usunięcia wady..

Kupujący ma prawo dostarczenia nowego przedmiotu lub wymiany jego części nawet w przypadku wady usuwalnej, chyba, że po naprawie może prawidłowo wykorzystać przedmiot, do powtórnego wystąpienia wady po naprawie lub większej liczby wad. W takim przypadku kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy..

Jeśli kupujący nie odstąpi od umowy lub nie skorzysta z prawa do dostarczenia nowego przedmiotu bez wad, wymiany jego części lub naprawy przedmiotu, może zażądać rozsądnej obniżki ceny. Kupujący ma prawo do rozsądnego upustu, nawet jeśli Sprzedawca nie jest w stanie dostarczyć nowego produktu bez wad, wymienić jego częsci lub naprawić, lub jeśli Sprzedający nie usunie wady w rozsądnym terminie, lub jeśli sposób rozwiązania reklamacji spowodowałby znaczne utrudnienia dla konsumenta.. (§ 2169 NOZ)


5.Towary sprzedawane w niższych cenach

Produkty, które mają wady uniemożliwiające ich użycie zgodnie z przeznaczeniem, mogą być sprzedawane po niższych cenach. Sprzedawca ma obowiązek poinformować kupującego, że produkt ma wadę i określić, co jest wadą, chyba że wynika to z charakteru sprzedaży. Sprzedawca ma obowiązek zaznaczyć wadę na dowodzie zakupu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady produktów, dla których uzgodniono niższą cenę. W przypadku wad ukrytych w produkcie sprzedawanym po niższej cenie, które uniemożliwiają wykorzystanie produktu w określonym celu, kupujący ma prawo żądać reklamacji produktu zgodnie z niniejszą procedurą reklamacyjną. Jeśli w produkcie sprzedawanym po niższej cenie zostanie stwierdzona nieusuwalna wada, ale nie uniemożliwia ona jego użycia w określonym celu, nabywca ma prawo do rozsądnej obniżki ceny zakupu produktu. Jeśli cena towarów została obniżona z powodu wyprzedaży lub sprzedaży po sezonie, sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady sprzedanych towarów..


6.Niezwłoczne zgłoszenie reklamacji

Konsument ma obowiązek złożyć reklamację niezwłocznie po wykryciu wady, ale nie później niż w terminie określonym w art. 3, tak aby roszczenie mogło zostać właściwie ocenione i rozpatrzone. Sprzedawca ma prawo odrzucić reklamację bez dalszego powiadomiania Kupującego, jeżeli zostanie ona zgłoszona po upływie okresu, o którym mowa w art. 3.


7.Rozstrzyganie sporów

Konsument ma obowiązek udowodnić, że jego roszczenie jest uzasadnione, tzn. że oprócz wad, udowadnia również miejsce, cenę i czas zakupu towaru, co najlepiej uczynić poprzez okazanie dokumencie sprzedaży, lub w inny wiarygodny sposób..


8.Reklamacje, w tym usunięcie wad, muszą zostać rozpatrzone

Sprzedawca przyjmuje skargę w siedzibie Spółki zgodnie z art. 9 Procedury reklamacyjnej. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia konsumentowi pisemnego potwierdzenia, kiedy konsument skorzystał z prawa do reklamacji, jaka jest treść roszczenia i jakiego sposobu rozpatrzenia roszczenia konsument żąda; oraz potwierdzenie daty i sposobu załatwienia reklamacji, w tym potwierdzenie naprawy i czas jej trwania lub pisemne uzasadnienie odrzucenia roszczenia.

Sprzedawca decyduje o rozpatrzeniu roszczenia natychmiast, w złożonych sprawach w ciągu trzech dni roboczych. Okres ten nie obejmuje okresu, zależnego od rodzaju produktu lub usługi, wymaganego do oceny wady przez eksperta. Reklamacje, w tym usuwanie wad, należy rozpatrywać niezwłocznie, nie później niż 30 dni od daty zgłoszenia, chyba że sprzedający i konsument uzgodnią dłuższy okres. Niedochowanie tego terminu jest uważany za istotne naruszenie umowy.


9.Procedura reklamacyjna

Jeśli w produkcie ujawniono wadę w okresie określonym w art. 3, należy odesłać produkt do sprzedawcy w odpowiednim opakowaniu transportowym, wraz z wypełnionym arkuszem reklamacyjnym do:

Alori Nano Distribution s.r.o.

Reklamace

Zámečnická 2

799 00 Olomouc

Roszczenie zostanie rozstrzygnięte zgodnie z Twoim wyborem, jeśli będzie uzasadnione.

W przypadku pytań skontaktuj się z naszą infolinią +420 778 062 860 w dni robocze pomiędzy 9:00 a 18:00, lub napisz pod adres e-mail: reklamace@alori.cz.


10.Konsument ma prawo do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu konsumenckiego dotyczącego Umowy kupna

Jednostką zajmującą się pozasądowym rozstrzyganiem sporów konsumenckich jest Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Wszczęcie pozasądowego rozstrzygnięcia sporu konsumenckiego pozostaje bez uszczerbku dla prawa stron do dochodzenia ochrony swoich praw i uzasadnionych interesów w drodze postępowania sądowego..

Do góry