Warunki handlowe

Warunki handlowe firmy:

Alori Nano Distribution s.r.o.

z siedzibą w: Zámečnická 492/2, Olomouc 779 00

Identifikační číslo: 07396252

DIČ: CZ07396252

wpisaną do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, sekcja C, akt 75668

na sprzedaż towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.alori.cz


1.Wprowadzenie

1.1.Niniejsze Warunki handlowe (zwane dalej „Warunkami handlowymi”) spółki handlowej Alori Nano Distribution s.r.o., z siedzibą w: Zamecnicka 492/2, Olomouc 779 00, numer identyfikacyjny: 07396252, zarejestrowaną w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, sekcja C, dokument 75668 (dalej „Sprzedawca”) reguluje, zgodnie z postanowieniami § 1751 (1) ustawy nr 89/2012 Dz. U., Kodeks cywilny (zwany dalej „Kodeksem cywilnym”), wzajemne prawa i obowiązki Umawiających się Stron powstałe w związku z Umową kupna lub na jej podstawie (dalej „Umowa kupna”) zawartą pomiędzy Sprzedającym a inną osobą fizyczną (zwaną dalej „Kupującym”) za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedającego. Sklep internetowy jest obsługiwany przez Sprzedającego na stronie internetowej pod adresem www.alori.cz (zwanej dalej „Stroną internetową”) za pośrednictwem interfejsu strony internetowej (dalej „interfejs internetowy”).

1.2.Warunki te nie mają zastosowania w przypadkach, gdy osoba zamierzająca nabyć towary od Sprzedawcy jest osobą prawną lub zamawiania towary w ramach prowadzonej przez siebie działalności lub w ramach wykonywania swojego zawodu.

1.3.UUzgodnienia stanowiące odstępstwo od warunków handlowych mogą być uzgodnione w umowie sprzedaży. Rozbieżne ustalenia w umowie mają pierwszeństwo przed warunkami handlowymi.

1.4.Warunki handlowe stanowią integralną część umowy zakupu. Umowa zakupu i warunki handlowe są napisane w języku czeskim. Umowa kupna może być zawarta tylko w języku czeskim.

1.5.Warunki mogą zostać zmienione lub uzupełnione przez Sprzedawcę. Niniejsze postanowienie nie ma wpływu na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Warunków.


2.Konto użytkownika

2.1.Po rejestracji przez kupującego na stronie www.alori.cz kupujący może uzyskać dostęp do swojego interfejsu użytkownika. Z poziomu interfejsu użytkownika kupujący może zamawiać towary (dalej „konto użytkownika”). Jeśli interfejs internetowy sklepu na to pozwala, kupujący może również zamawiać towary bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu internetowego sklepu.

2.2.Podczas rejestracji na stronie internetowej i przy zamawianiu towarów kupujący jest zobowiązany do podania poprawnych i prawdziwych informacji. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji danych podanych na koncie użytkownika przy każdej zmianie. Informacje podane przez kupującego na koncie użytkownika i przy zamawianiu towarów są uważane przez sprzedającego za prawidłowe.

2.3.Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika oraz hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do jego konta użytkownika.

2.4.Kupujący nie ma prawa zezwalać osobom trzecim na korzystanie ze swojego konta użytkownika.

2.5.Sprzedawca może usunąć Konto Użytkownika w przypadku, kiedy Kupujący nie korzysta z jego Konta użytkownika przez okres dłuższy niż 1 rok lub gdy Kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z Umowy Zakupu (w tym Warunków handlowych).

2.6.Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, zwłaszcza w wyniku niezbędnej konserwacji dostawcy sprzętu i oprogramowania, lub niezbędna konserwacja sprzętu i oprogramowania osób trzecich.


3.Zawarcie umowy kupna

3.1.Wszelka prezentacja towarów umieszczonych w interfejsie internetowym sklepu ma charakter informacyjny, a sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy zakupu tego towaru. Sekcja 1732 (2) Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania.

3.2.Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarach, w tym wskazanie cen poszczególnych towarów i koszt zwrotu towarów, jeśli z natury nie mogą być zwrócone zwykłą drogą pocztową. Ceny towarów zawierają podatek VAT i wszystkie związane z tym opłaty. Ceny towarów obowiązują tak długo, jak długo są wyświetlane w interfejsie internetowym sklepu. Niniejsze postanowienie nie ogranicza sprzedawcy możliwości zawarcia umowy kupna na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

3.3.Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów wymienionych w interfejsie internetowym sklepu są ważne tylko w przypadku, gdy towary są dostarczane na terytorium Republiki Czeskiej.

3.4.Aby zamówić towar, kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera w szczególności:

3.4.1.Dane osobowe klienta: imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail, adres dostawy.

3.4.2.Specyfikację zamówionego towaru: nazwę towaru, numer towaru, ilość (kupujący wkłada zamówiony towar do elektronicznego koszyka zakupów interfejsu internetowego sklepu),

3.4.3.Sposób zapłaty ceny zakupu towaru, informację o wymaganym sposobie dostawy zamówionego towaru,

3.4.4.Informacje na temat kosztów związanych z dostawą towarów (zwanych dalej łącznie jako „Zamówienie”).

3.5.Przed wysłaniem zamówienia do sprzedawcy kupujący może sprawdzić i zmienić dane wprowadzone do zamówienia przez kupującego, nawet w odniesieniu do możliwości wykrycia i skorygowania błędów w wprowadzaniu danych do zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie, klikając przycisk „Kup”. Informacje podane w zamówieniu są uważane przez sprzedającego za prawidłowe. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia potwierdza kupującemu to zamówienie pocztą elektroniczną na adres e-mail kupującego wskazany na koncie użytkownika lub w zamówieniu (zwany dalej „adresem elektronicznym kupującego”).

3.6.W zależności od rodzaju zamówienia (ilość towarów, cena zakupu, szacowane koszty wysyłki) sprzedawca ma zawsze prawo poprosić kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (na przykład pisemnie lub telefonicznie).

3.7.Stosunek umowny pomiędzy Sprzedającym a Kupującym powstaje z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia (akceptację) przesłanego Kupującemu pocztą elektroniczną na adres e-mail Kupującego.

3.8.Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie środków porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy kupna. Koszty poniesione przez kupującego przy korzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszt dostępu do Internetu, koszt rozmów telefonicznych) ponosi kupujący, a koszty te nie różnią się od stawki podstawowej.


4.Cena towarów i warunki płatności

4.1.Cena towarów i wszelkie koszty związane z dostawą towarów w ramach umowy kupna mogą zostać zapłacone Sprzedawcy przez kupującego w następujący sposób:

a)Przy odbiorze w miejscu wskazanym przez kupującego w zamówieniu;

b)Bezgotówkowo przelewem bankowym na konto Sprzedawcy nr 2301487077/2010, prowadzone przez Fio banka a.s. (zwane dalej „Rachunkiem sprzedającego”);

c)Bezgotówkowo za pośrednictwem systemu płatniczego The Pay

4.2.Wraz z ceną zakupu Kupujący jest również zobowiązany do zapłaty Sprzedawcy kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towarów w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, odnosi się do ceny zakupu i kosztów związanych z dostawą towarów.

4.3.Sprzedawca nie wymaga od Kupującego wpłaty zaliczki lub innej podobnej płatności. Pozostaje to bez uszczerbku dla postanowień Artykułu 4.6 Warunków Handlowych dotyczących obowiązku zapłaty ceny zakupu z góry.

4.4.W przypadku płatności gotówką lub płatności przy odbiorze, płatności należy dokonać przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej płatności należy dokonać w ciągu 3 dni od zawarcia umowy kupna.

4.5.W przypadku płatności bezgotówkowej nabywca jest zobowiązany do dokonania płatności podając w tytule przelewu numer zamówienia. W przypadku płatności bezgotówkowej zobowiązanie Kupującego do dokonania płatności zostaje spełnione w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na rachunku Sprzedawcy.

4.6.Sprzedający jest uprawniony, w szczególności, jeżeli Kupujący nie dostarczy dodatkowego potwierdzenia zamówienia (Artykuł 3.6), do żądania zapłaty całej ceny zakupu przed wysłaniem towaru do Kupującego. Sekcja 2119 (1) Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania.

4.7.Wszelkie zniżki na cenę towarów dostarczone Kupującemu przez Sprzedającego nie mogą być łączone.

4.8.Jeśli jest to zwyczajowe w obrocie handlowym lub jeżeli jest to przewidziane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Sprzedający wystawi dokument podatkowy - fakturę za płatności dokonane na podstawie Umowy kupna na rzecz Kupującego. Sprzedawca jest płatnikiem podatku od wartości dodanej. Dokument podatkowy - faktura zostanie wystawiona przez sprzedającego kupującemu po zapłaceniu ceny towaru i zostanie wysłana w formie elektronicznej na adres elektroniczny kupującego.

4.9.Zgodnie z ustawą o rejestracji sprzedaży Sprzedający jest zobowiązany do wystawienia Kupującemu dowodu zakupu. Jednocześnie jest zobowiązany do rejestracji otrzymanej sprzedaży u administratora podatkowego online; w przypadku awarii technicznej najpóźniej w ciągu 48 godzin.


5.Odstąpienie od Umowy kupna

5.1.Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 1837 Kodeksu cywilnego nie jest możliwe odstąpienie od umowy kupna towarów, które zostały zmodyfikowane zgodnie z życzeniem kupującego, lub d odstąpienie od umowy kupna towarów łatwo psujących się towarów, a także towarów , które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami, towarów w zapieczętowanych opakowaniach, które konsument wyjął z opakowania i nie mogą zostać zwrócone ze względów higienicznych, oraz z umowy kupna nagrań audio lub wideo lub programu komputerowego, jeśli zostało naruszone jego oryginalne opakowanie.

5.2.Jeśli nie jest to przypadek, o którym mowa w art. 5.1 Warunków handlowych lub inny przypadek w którym umowa zakupu nie może zostać wycofana, nabywca ma prawo do odstąpienia od umowy zakupu zgodnie z § 1829 ust. 1 kodeksu cywilnego, do czternastu (14) ) dni od otrzymania towaru, natomiast jeśli przedmiotem umowy zakupu jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części, okres ten rozpoczyna się od daty otrzymania ostatniej dostawy towarów. Odstąpienie od Umowy Zakupu musi zostać przesłane Sprzedającemu w terminie określonym w poprzednim zdaniu. W przypadku odstąpienia od umowy kupna Kupujący może użyć wzoru formularza dostarczonego przez sprzedającego, który jest dołączony do warunków. Odstąpienie od Umowy kupna może zostać wysłane przez Kupującego między innymi na adres siedziby Sprzedającego lub adres e-mail Sprzedającego info@alori.cz.

5.3.W przypadku odstąpienia od umowy kupna zgodnie z art. 5.2 Warunków handlowych, umowa zakupu zostaje anulowana od początku. Towary muszą zostać zwrócone sprzedającemu w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy. Jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, kupujący ponosi koszty zwrotu towaru sprzedającemu, nawet jeśli towary ze względu na ich charakter nie mogą zostać zwrócone zwykłą drogą pocztową.

5.4.W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z art. 5.2 sprzedawca zwróci środki otrzymane od kupującego w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy, takim samym sposobem, jakim je od nabywcy otrzymał. Sprzedawca ma również prawo do zwrotu świadczenia dostarczonego przez Kupującego w momencie zwrotu towarów przez Kupującego lub w inny sposób, jeżeli Kupujący wyrazi na to zgodę i nie poniesie dodatkowych kosztów dla Kupującego. Jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu, dopóki kupujący nie zwróci towaru lub udowodni, że towary zostały wysłane do sprzedawcy.

5.5.Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnej wyceny odszkodowania za uszkodzony towar, wbrew roszczeniu kupującego o zwrot ceny zakupu.

5.6.W przypadkach, w których Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy kupna zgodnie z § 1829 (1) Kodeksu Cywilnego, Sprzedający jest również uprawniony do odstąpienia od Umowy kupna w dowolnym momencie do momentu przejęcia towarów przez Kupującego. W takim przypadku Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę zakupu bez zbędnej zwłoki, przelewem na konto wskazane przez Kupującego.

5.7.Jeśli wraz z towarem zostanie dostarczony upominek, umowa darowizny między sprzedającym a kupującym zostaje zawarta z warunkiem wypowiedzenia, że jeśli kupujący odstąpi od umowy, umowa darowizny na taki prezent zostanie anulowana, a kupujący jest zobowiązany do zwrotu sprzedawcy towaru wraz z upominkiem.


6.Transport i dostawa towaru

6.1.W przypadku, gdy sposób transportu został ustalony na podstawie specjalnego żądania kupującego, kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym środkiem transportu.

6.2.Jeśli Sprzedający jest zobowiązany na podstawie Umowy kupna do dostarczenia towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego w zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do przyjęcia towaru w momencie dostawy.

6.3.Towary znajdujące się w magazynie są wysyłane w ciągu 2 - 5 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia, w zależności od wybranej metody dostawy. W wyjątkowych przypadkach, gdy towaru nie będzie w magazynie, sprzedawca skontaktuje się z Tobą w celu ustalenia terminu dostawy. Kupujący jest zawsze informowany o wysyłce e-mailem w dniu wysyłki. Ze względu na duże zainteresowanie towarami, dostawa może zostać opóźniona. W takim przypadku przyjmij nasze przeprosiny. Zostaniesz poinformowany o opóźnieniu w dostawie lub sprzedaży towarów.

6.4.Koszt wysyłki zostanie naliczony zgodnie z cenami i warunkami firmy przewozowej.

6.5.Sposoby dostawy towarów

a) Paczkomaty InPost

Dostawa do wybranego paczkomatu. Dostawa odbywa się przez cały dzień, odbiór przesyłki jest możliwy 24h/dobę. Warunkiem jest podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail, aby przewoźnik mógł się z Tobą skontaktować w celu podania kodu odbioru. Towary są wysyłane w ciągu 3 dni roboczych. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane przez przewoźnika. Nabywca jest zobowiązany do prawidłowego odbioru towaru od przewoźnika, sprawdzenia integralności opakowania, liczby paczek, a w przypadku jakichkolwiek wad, niezwłocznie zapisać je w dowodzie dostawy i poinformować sprzedawcę. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania wskazującego na niewłaściwe przechowywanie podczas transportu, Kupujący nie powinien przyjmować przesyłki i niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę.

Koszt dostawy: 9,99 zł

b) Kurier GLS

Dostawa do domu lub do pracy (do miejsce, które podajesz jako adres do wysyłki). Dostawa odbywa się przez cały dzień. Warunkiem jest podanie numeru telefonu, aby przewoźnik mógł się z Tobą skontaktować, jeśli ma problemy ze znalezieniem adresu itp. Towary są wysyłane w ciągu 3 dni roboczych. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane przez przewoźnika. Nabywca jest zobowiązany do prawidłowego odbioru towaru od przewoźnika, sprawdzenia integralności opakowania, liczby paczek, a w przypadku jakichkolwiek wad, niezwłocznie zapisać je w dowodzie dostawy i poinformować sprzedawcę. W przypadku naruszenia opakowania na wskazującego na niewłaściwe przechowywanie podczas transportu, zaleca się, aby Kupujący nie odbierał przesyłki.

Koszt dostawy: 11,99 zł

Płatność przy odbiorze: + 1,99 zł

c) Kurier InPost

Dostawa do domu lub do pracy (do miejsce, które podajesz jako adres do wysyłki). Dostawa odbywa się przez cały dzień. Warunkiem jest podanie numeru telefonu, aby przewoźnik mógł się z Tobą skontaktować, jeśli ma problemy ze znalezieniem adresu itp. Towary są wysyłane w ciągu 3 dni roboczych. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane przez przewoźnika. Nabywca jest zobowiązany do prawidłowego odbioru towaru od przewoźnika, sprawdzenia integralności opakowania, liczby paczek, a w przypadku jakichkolwiek wad, niezwłocznie zapisać je w dowodzie dostawy i poinformować sprzedawcę. W przypadku naruszenia opakowania na wskazującego na niewłaściwe przechowywanie podczas transportu, zaleca się, aby Kupujący nie odbierał przesyłki.

Koszt dostawy: 11,99 zł

Płatność przy odbiorze: + 1,99 zł

6.6.Zásilky, které nám jsou vráceny jako nevyzvednuté, zasíláme znovu pouze na Vaše vyžádání.

6.7.V případě opakovaného nevyzvednutí objednaného zboží k osobnímu odběru ze strany kupujícího si prodávající vyhrazuje právo dočasně pozastavit možnost volby osobního odběru pro další objednávky kupujícího.

6.8.V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.9.Příjemce je povinen ihned po převzetí překontrolovat obsah zásilky a funkčnost objednaného zboží. V případě zjištění poškození zásilky nám ihned podejte zprávu (telefonicky na tel: 778 062 860, emailem: info@alori.cz nebo SMS zprávou)!


7.Prawa wynikające z niewłaściwego wykonania umowy

7.1.Prawa i obowiązki umawiających się stron wynikające z niewłaściwego wykonania umowy regulują odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności postanowienia § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 kodeksu cywilnego i ustawy nr 634/1992, W sprawie ochrony konsumentów, z późniejszymi zmianami).

7.2.Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, że towary w momencie dostawy nie ma wad. W szczególności sprzedający odpowiada wobec kupującego, że w momencie przejęcia towaru przez kupującego:

Atowary mają właściwości uzgodnione przez strony, a jeśli brakuje umowy, mają właściwości, które sprzedawca lub producent opisał lub których nabywca oczekiwał na podstawie charakteru towarów oraz reklam, które zostały przedstawione,

Btowary nadają się do celu określonego przez sprzedającego lub do celu, do jakiego tego rodzaju towary są zwykle używane,

Ctowary odpowiadają jakości lub wzorowi uzgodnionej próbki lub szablonu, jeśli jakość lub projekt zostały określone zgodnie z uzgodnioną próbką lub szablonem,

Dtowary mają odpowiednią ilość, miarę lub wagę, oraz

Etowary spełniają wymogi prawne.

7.3.Postanowienia zawarte w Artykule 7.2 Warunków handlowych nie mają zastosowania do towarów sprzedawanych po niższej cenie ze względu na wadę, dla której uzgodniono niższą cenę, za zużycie towaru spowodowane jego normalnym użytkowaniem, w przypadku towarów używanych, gdy wada odpowiada stopniowi użycia lub zużycia towaru w momencie przejęcia towaru przez nabywcę, lub jeśli wynika to z charakteru towaru.

7.4.Jeśli wada wystąpi w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania, towary zostaną uznane za wadliwe w momencie otrzymania. Kupujący ma prawo do skorzystania z prawa do reklamacji, które występuje w towarach konsumpcyjnych w ciągu 24 miesięcy od otrzymania.

7.5.Prawa wynikające z niewłaściwego wykonania umowy stosowane są przez kupującego względem sprzedawcy w siedzibie przedsiębiorstwa.

7.6.Dalsze prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością Sprzedawcy za wady reguluje Regulamin Reklamacji sprzedającego dostępny na stronie www.alori.cz .


8.Pozostałe prawa i obowiązki stron umowy

8.1.Kupujący nabywa prawo własności towarów wraz z zapłatą całej ceny zakupu towarów.

8.2.Sprzedający nie jest związany w stosunku do Kupującego żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu § 1826 ust. 1 e) Kodeksu cywilnego.

8.3.Za pozasądowerozstrzyganie sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna odpowiada czeski Urząd Inspekcji Handlowej z siedzibą w Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, IČ: 000 20 869, adres internetowy: http://www.coi.cz.

8.4.Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Kontrola handlu przeprowadzana jest w ramach jego kompetencji przez odpowiednie Biuro ds. Licencjonowania Handlu. Nadzór nad ochroną danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeski Urząd Inspekcji Handlowej wykonuje, w ograniczonym zakresie, nadzór nad przestrzeganiem ustawy nr 634/1992 Sb. O ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.

8.5.Kupujący przyjmuje niniejszym ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 (2) Kodeksu cywilnego.


9.Ochrona danych osobowych

9.1.Ochronę danych osobowych kupującego, który jest osobą fizyczną, zapewnia ustawa nr 101/2000, O ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami.

9.2.Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, NIP, REGON, adres e-mail, numer telefonu i (dalej łącznie zwane „danymi osobowymi”).

9.3.Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z Umowy Kupna oraz w celu utrzymania konta użytkownika. Jeśli Kupujący nie wybierze innej opcji, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego również w celu przesyłania informacji i wiadomości handlowych Kupującemu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w całości w ramach tego artykułu nie jest warunkiem, który sam w sobie uniemożliwi zawarcie umowy kupna.

9.4.Kupujący potwierdza, że jest zobowiązany do poprawnego podania swoich danych osobowych (podczas rejestracji, na swoim koncie użytkownika, przy zamawianiu z interfejsu internetowego sklepu) oraz że jest zobowiązany do poinformowania Sprzedawcy bez zbędnej zwłoki o zmianie swoich danych osobowych.

9.6.Dane osobowe będą przetwarzane w nieskończoność. Dane osobowe będą przetwarzane elektronicznie w sposób automatyczny lub w formie drukowanej w sposób niezautomatyzowany.

9.7.Kupujący potwierdza, że podane dane osobowe są dokładne i że został poinformowany, że jest to dobrowolne podanie danych osobowych.

9.8.W przypadku, gdy Kupujący uważa, że Sprzedający lub podmiot przetwarzający dane (Artykuł 9.5) przetwarza jego dane osobowe w sposób który jest sprzeczny z ochroną życia prywatnego i osobistego Kupującego lub z naruszeniem prawa, zwłaszcza jeśli dane osobowe są niedokładne w celu ich przetwarzania może:

9.8.1.poprosić sprzedawcę lub podmiot przetwarzający dane o wyjaśnienie,

9.8.2.zażądać od sprzedawcy lub podmiot przetwarzający dane wyeliminowania takich sytuacji.

9.9.Jeśli kupujący prosi o informacje na temat przetwarzania ich danych osobowych, sprzedawca jest zobowiązany do przekazania tych informacji. Sprzedający ma prawo zażądać rozsądnego zwrotu kosztów dostarczenia informacji, nie przekraczającego kosztów niezbędnych do dostarczenia informacji.

9.10.Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego w celu zawarcia i administrowania Umową i realizacji zamówienia, w celu wypełnienia swoich zobowiązań prawnych lub za zgodą Kupującego w celu ulepszenia usług i ofert Sprzedawcy, w tym w celach marketingowych włącznie z wysyłaniem wiadomości handlowych i personalizowaniem reklam, oraz w inny celach, na który nabywca wyraził zgodę.

9.11.Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylającym dyrektywę 95/46 / WE ( Ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych) i powiązane ustawodawstwo czeskie oraz zgodnie z zasadami postępowania z danymi osobowymi kupującego [KLIKNIJ TUTAJ BY PRZEJŚĆ DO ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH] w których przedstawiono jakie dane osobowe kupującego sprzedawca przetwarza, w jaki sposób je przechowuje i komu są one przekazywane. Zasady postępowania z danymi osobowymi obejmują również listę wszystkich praw kupującego w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności prawo do informacji, sprostowania, usunięcia lub prawa odstąpienia w dowolnym momencie.

9.12.W związku z przetwarzaniem danych osobowych Sprzedający oświadcza, że (i) przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami określonymi przez prawo; (ii) zapewnia, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zachowują poufność lub podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania poufności; (iii) podjął odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia niezbędnego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych; oraz (iv) w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych z ryzykiem dla praw i wolności osób fizycznych informuje organ nadzorczy; osoby, których dane dotyczą.


10.Wysyłanie informacji handlowych i przechowywanie plików cookie

10.1.Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie informacji związanych z towarami, usługami lub działalnością Sprzedającego na adres e-mail Kupującego i wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedającego na adres e-mail Kupującego.

10.2.Kupujący zgadza się na przechowywanie tak zwanych plików cookie na swoim komputerze. W przypadku dokonania zakupu na stronie internetowej możliwe jest wypełnienie zobowiązań Sprzedawcy wynikających z zawarcia umowy kupna bez zdeponowania tzw. plików cookie na komputerze Kupującego.


11.Doręczenie

11.1.Kupującemu może zostać doręczone na adres e-mail kupującego.


12.Postanowienia końcowe

12.1.Jeżeli związek ustanowiony w umowie kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony zgadzają się, że stosunki podlegają prawu czeskiemu. Pozostaje to bez uszczerbku dla praw konsumentów wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawnych.

12.2.Zgodnie z ustawą o rejestracji sprzedaży Sprzedający jest zobowiązany do wystawienia Kupującemu pokwitowania. Jednocześnie jest zobowiązany do rejestracji otrzymanej sprzedaży u administratora podatkowego online; w przypadku awarii technicznej najpóźniej w ciągu 48 godzin.

12.3.Jeśli którekolwiek z postanowień Warunków handlowych jest nieważne lub nieskuteczne lub takim się staje, zamiast nieważnego postanowienia, postanowieniem obowiązującym jest takie, którego znaczenie dla nieważnego postanowienia jest możliwie najbliższe. Nieważność lub nieskuteczność jednego przepisu nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

12.4.Sklep internetowy otwarty jest nieprzerwanie od 0.00 do 24.00 godziny, każdego dnia.

12.5.Umowa kupna, włącznie z Warunkami handlowymi, jest archiwizowana przez Sprzedającego w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

12.6.Załącznik do Warunków handlowych stanowi wzór formularza do odstąpienia od umowy kupna.

12.7.Dane kontaktowe sprzedawcy: adres do doręczeń: Zámečnická, Olomouc 779 00, adres e-mail info@alori.cz, telefon +420 778 062 860.

12.8.Niniejsze Warunki handlowe obowiązują od 14.9.2018r.


13.Przetwarzanie danych osobowych

13.1.Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego w celu zawarcia i administrowania Umową i realizacji zamówienia, w celu wypełnienia swoich zobowiązań prawnych lub za zgodą Kupującego w celu ulepszenia usług i ofert Sprzedawcy, w tym w celach marketingowych włącznie z wysyłaniem wiadomości handlowych i personalizowaniem reklam, oraz w inny celach, na który nabywca wyraził zgodę.

13.2.Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylającym dyrektywę 95/46 / WE ( Ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych) i powiązane ustawodawstwo czeskie oraz zgodnie z zasadami postępowania z danymi osobowymi kupującego [KLIKNIJ TUTAJ BY PRZEJŚĆ DO ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH] w których przedstawiono jakie dane osobowe kupującego sprzedawca przetwarza, w jaki sposób je przechowuje i komu są one przekazywane. Zasady postępowania z danymi osobowymi obejmują również listę wszystkich praw kupującego w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności prawo do informacji, sprostowania, usunięcia lub prawa odstąpienia w dowolnym momencie.

13.3.W związku z przetwarzaniem danych osobowych Sprzedający oświadcza, że (i) przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami określonymi przez prawo; (ii) zapewnia, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zachowują poufność lub podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania poufności; (iii) podjął odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia niezbędnego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych; oraz (iv) w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych z ryzykiem dla praw i wolności osób fizycznych informuje organ nadzorczy; osoby, których dane dotyczą.


Do góry