Regulamin sklepu internetowego ALORI

§1. Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego ALORI dostępnego pod WWW.ALORINANO.PL

Sklep internetowy ALORI, dostępny pod adresem internetowym WWW.ALORINANO.PL prowadzony jest przez ALORI Czech Republic s.r.o. z siedzibą pod adresem: Na Hřebenkách 815/130, Smíchov, 150 00 Praha 5, Czech Republic
IČ: 14129949

§2. Definicje

2.1. Dostawca - współpracujący ze Sklepem podmiot odpowiedzialny za dostawę Produktów Klientowi.

2.2. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

2.3. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

2.4. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

2.5. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

2.6. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.7. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

2.8. Koszyk - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

2.9. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

2.10. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

2.11. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - osoba fizyczna zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2.12. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego WWW.ALORINANO.PL.

2.13. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: WWW.ALORINANO.PL, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

2.14. Sprzedawca - ALORI Czech Republic s.r.o. z siedzibą w Ołomuńcu, IČ: 14129949, który jest jednocześnie właścicielem Sklepu.

2.15. Strona Internetowa – działające w domenie WWW.ALORINANO.PL, strony internetowe przy użyciu których Sprzedawca prowadzi Sklep

2.16. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

2.17. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

2.18. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

§3. Dane kontaktowe Sklepu

3.1. Adres Sprzedawcy: Na Hřebenkách 815/130, Smíchov, 150 00 Praha 5, Czech Republic

3.2. Adres przeznaczony do zwrotów: Na Hřebenkách 815/130, Smíchov, 150 00 Praha 5, Czech Republic

3.3. Adres e-mail Sprzedawcy: info@alorinano.pl

3.4. Numer telefonu Sprzedawcy: +420 222 263 005

3.5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§4. Wymagania techniczne

4.1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 • a) urządzenie końcowe mające dostęp do Internetu
 • b) przeglądarka internetowa (IE, Chrome, Firefox, Opera, Safari)
 • c) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • d) włączona obsługa plików cookies,
 • e) włączona obsługa języka Javascript

Stosowane przez sprzedawcę pliki cookies są zapisywane przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta w trakcie korzystania przez niego ze Strony Internetowej Sklepu. Stosowanie plików cookies jest niezbędne do prawidłowego działania Strony Internetowej Sklepu na urządzeniu końcowym Klienta. Działania te nie mają żadnych, negatywnych skutków dla Klienta. Każdy Klient ma możliwość wyłączenia plików cookies na swoim urządzeniu końcowym, takie działanie może mieć jednak negatywny wpływ na optymalne działanie Strony Internetowej Sklepu.

§5. Informacje ogólne

5.1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

5.2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

5.3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

5.4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na Stronie Internetowej Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5.5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

5.6. Informacje podane na Stronach Internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§6. Zakładanie Konta w Sklepie

6.1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię, Nazwisko, Adres e-mail, Telefon, Hasło.

6.2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

6.3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustalonych w Formularzu rejestracji.

6.4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

6.5. Założenie Konta w Sklepie nie jest konieczne do złożenia zamówienia.

§7. Zasady składania Zamówienia

7.1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

7.2. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

7.3. W celu złożenia Zamówienia należy:

 • a) zalogować się do Sklepu (opcjonalnie); wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 • b) przejść do koszyka i po skontrolowaniu zawartości przejść do kroku „Dostawa i płatność”,
 • c) wybrać jeden z dostępnych sposobów dostarczenia Produktu oraz płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3,
 • d) zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 • e) jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 • f) kliknąć przycisk “Złóż zamówienie”.

7.4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu.

7.5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

§8. Oferowane metody dostawy oraz płatności

8.1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 • a) Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa za pobraniem,
 • b) Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska za pobraniem,
 • c) Doręcznie produku do wybranego punktu odbioru, doręcznie produku do wybranego punktu odbioru za pobraniem.

8.2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 • a) Płatność za pobraniem,
 • b) Płatność elektroniczna kartą płatniczą.

8.3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, które są szczegółowo opisane w zakładce Metody dostawy i płatności) udostępniana jest w Koszyku po wybraniu metod dostawy i płatności oraz w potwierdzeniu zamówienia.

8.4. Klientowi wraz z przesyłką zostanie przekazany dowód sprzedaży. Na wyraźne życzenie Klienta może zostać wystawiona faktura VAT.

§9. Wykonanie umowy sprzedaży

9.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

9.2 Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

9.3. W przypadku wyboru przez Klienta:

 • a) elektronicznej płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 • b) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

9.4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

9.5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

9.6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 • a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu elektronicznej płatności kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 • b) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.7. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

9.8. Produkty są dostarczane przez Dostawcę na wskazany przez Klienta bądź do wybranego przez Klienta punktu odbioru, w zależności od wybranego sposobu dostawy.

9.9. W przypadku niedokonania płatności w terminie wskazanym w § 9 ust. 3a Sprzedawca informuje Klienta o dodatkowym terminie dokonania płatności z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy na podstawie art. 491 ust. 1 Kodeksu Cywilnego.

9.10. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§10. Prawo odstąpienia od umowy

10.1. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

10.2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi, Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta lub wskazanej przez nich osobie innej niż przewoźnik.

10.3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

10.4. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

10.5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

10.6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle na podany w trakcie składania Zamówienia adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

10.7. Skutki odstąpienia od Umowy:

 • a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 • b) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 • c) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 • d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • e) Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta powinien odesłać Produkt na adres wskazany przez Sprzedawcę jako adres przeznaczony do zwrotu towaru podany w niniejszym Regulaminie pkt. 3.2 niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 • f) Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 • g) Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

10.8. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

10.9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta w odniesieniu do Umowy,

 • a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • c) w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • d) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 • e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§11. Reklamacja

11.1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

11.2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

11.3. W przypadku gdy zakupiony produkt jest niezgodny z umową lub posiada wady fizyczne, Klient ma prawo złożyć reklamację w oparciu o:

 • a) regulacje przewidziane przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), w przypadku gdy produkt jest niezgodny z umową,
 • b) regulacje przewidziane przepisami kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady.

11.4. Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art. 3 ust a) Klient ma prawo wnioskować o doprowadzenie produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Sprzedawca nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

11.5. Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany art. 3 ust b):

 • a) Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma:
  • I. wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy,
  • II. jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego,
  • III. jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne).
 • b) Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej; w razie sprzedaży praw sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie praw (rękojmia za wady prawne).
 • c) Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 • d) Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność z tytułu wad fizycznych i prawnych wobec Klientów, niebędących Konsumentami. Wyłączenie to nie dotyczy Przedsiębiorców na prawach Konsumentów.
 • e) Sprzedawca nie jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały po przejściu niebezpieczeństwa na kupującego, chyba że wady wynikły z przyczyny tkwiącej już poprzednio w rzeczy sprzedanej.
 • f) Kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.
 • g) Jeżeli kupujący żąda obniżenia ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej, obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad.
 • h) Jeżeli sprzedawca dokonał wymiany, powinien pokryć także związane z tym koszty, jakie poniósł kupujący.
 • i) Jeżeli w umowie sprzedaży zastrzeżono, że dostarczenie rzeczy sprzedanych ma nastąpić częściami, a sprzedawca mimo żądania kupującego nie dostarczył zamiast rzeczy wadliwych takiej samej ilości rzeczy wolnych od wad, kupujący może od umowy odstąpić także co do części rzeczy, które mają być dostarczone później.
 • j) Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia, a w wypadku gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć.
 • k) Jednakże przy sprzedaży między osobami prowadzącymi działalność gospodarczą utrata uprawnień z tytułu rękojmi następuje, jeżeli kupujący nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu.
 • l) Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.
 • m) Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.
 • n) Zarzut z tytułu rękojmi może być podniesiony także po upływie powyższych terminów, jeżeli przed ich upływem kupujący zawiadomił sprzedawcę o wadzie.

11.6. Sprzedawca odpowiada za niezgodność produktu konsumpcyjnego z umową (art. 3 ust a), jedynie w przypadkach i na warunkach określonych prawem.

11.7. Sprzedawca odpowiada za wady produktu na podstawie rękojmi (art. 3 ust b), w przypadkach i na warunkach określonych prawem.

11.8. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną wykorzystując dane kontaktowe podane w § 2 Regulaminu lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej: WWW.ALORNANO.PL/REKLAMACJE-I-ZWROTY.

11.9. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

11.10. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep zgłoszenia reklamacyjnego wraz z kompletnym, reklamowanym produktem.

11.11. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji produktu przez Klienta.

11.12. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadkach: wyłącznej winy użytkownika, uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwego konserwowania i użytkowania produktu niezgodnie z jego instrukcją.

11.13. Koszty przesyłki reklamowanego produktu w przypadku uznania reklamacji zostaną zwrócone Klientowi w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji.

§12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

12.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

12.2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 • b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 • c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§13. Dane osobowe w Sklepie internetowym

13.1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

13.2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

13.3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

 • a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 • b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

13.4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

13.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§14. Usługi nieodpłatne

14.1. Klient ma możliwość korzystać z nieodpłatnych usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną.

14.2. Sprzedawca oferuje następujące nieodpłatne usługi:

 • a) Newsletter
 • b) Założenie i prowadzenie Konta

14.3. Rodzaj, forma, czas oraz sposób dostępu do wymienionych w §10 ust. 2 usług może ulec zmianie przez Sprzedawcę, który zobowiązuje się poinformować o tym fakcie Klientów poprzez aktualizację regulaminu.

14.4. Newsletter jest dostępny dla każdego Klienta, który udostępni swój adres e-mail w dedykowanym formularzu, znajdującym się na Stronie Internetowej Sklepu. Po wyrażeniu zgody na subskrypcję Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną w/w usługi. Klient może również wyrazić zgodę na subskrypcję Newslettera w trakcie zakładania Konta w Sklepie.

14.5. Newsletter jest elektroniczną wiadomością zawierającą informacje o nowościach w ofercie Sklepu, która jest przesyłana na adres e-mail wszystkich Klientów, którzy wyrazili zgodę na udział w subskrypcji.

14.6. Klient może w każdej chwili odstąpić od otrzymywania Newslettera. W każdej wiadomości znajduje się informacja o sposobie rezygnacji z usługi. Klient może zrezygnować z usługi kontaktując się bezpośrednio ze Sprzedawcą wykorzystując dane kontaktowe podane w § 2 Regulaminu.

14.7. Założenie i prowadzenie Konta jest dostępne dla każdego Klienta, który dokona procesu opisanego w §5 Regulaminu. Klient w każdym momencie ma prawo do usunięcia swojego Konta. W tym celu zgłasza swoje żądanie kontaktując się ze Sprzedawcą wykorzystując dane kontaktowe podane w § 2 Regulaminu. Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia Konta zgodnie z żądaniem otrzymanym od Klienta.

14.8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia Klientowi korzystania z nieodpłatnych usług, jeśli Klient swoimi działaniami:

 • a) naruszy Regulamin,
 • b) spowoduje szkodę Sprzedawcy,
 • c) spowoduje szkodę innych Klientów,
 • d) naruszy przepisy prawa,
 • e) doprowadzi do naruszenia systemów bezpieczeństwa i innych zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu.

14.9. O zablokowaniu dostępu do nieodpłatnych usług Sprzedawca informuje Klienta w wiadomości przesłanej na adres e-mail podany bądź w trakcie zakładania Konta bądź przy zapisie do Newslettera, usługa może być niedostępna przez okres potrzebny do wyjaśnienia sytuacji.

§15. Postanowienia końcowe

15.1. Wszelkie treści zawarte w Sklepie podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie będzie stanowiło naruszenie prawa.

15.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

15.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

15.4. Aktualna wersja Regulaminu znajduje się pod adresem: WWW.ALORINANO.PL/REGULAMIN

15.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.08.2021 r.

ZALETY
PRODUKTÓW
ALORI

80%

Aż o 80% większa skuteczność
niż zwykłe środki czystości

Nietoksyczne
i biodegradowalne

Unikalna
formuła

Bezpieczne i przyjazne
dla środowiska

Produkowane
w Czechach